-Izifundo zobufundi (26)

LID#26 – Ukwandisa Abafundi

          Lona uDkt. Ed Hoskins uyakwamukela Ezifundweni Zokuba Abafundi, uchungechunge oluklanyelwe ukusiza amakholwa amasha aqine okholweni lwawo lobuKristu. Iseshini yanamuhla ithi Ukwandisa Abafundi. Okokuqala, ake ngikutshele kancane ngami. Ngingudokotela osethathe umhlalaphansi owachitha iminyaka engu-34 kwezokwelapha zomndeni kanye nempilo yabafundi. Ngaba ngumKristu eminyakeni engu-50 edlule futhi ngasizwa ekuqaleni kokholo lwami ngabakwaNavigators, inhlangano yamazwe ngamazwe engeyona eyehlelo yobuKristu enenjongo eshiwo Ukwazi UKristu Nokumenza Aziwe. Bengisebenza kuleyo nhlangano kusukela ngo-1980. Izifundo Zokuba Abafundi ziyinhlanganisela yalokho engakufunda ngaleso sikhathi eBhayibhelini futhi ngaphansi kokuqondisa kwamaNavigator. Engakufunda ke manje sengikudlulisela kini. Iseshini yanamuhla ithi Ukwandisa Abafundi.

UJesu wachitha iminyaka emithathu ehlala nabafundi bakhe futhi ebafundisa konke ayefuna bakwazi. Wathandaza nabo. Wabafundisa. Wahamba nabo futhi wahlupheka nabo.

Wabafundisa nokuba bahlangabezane nezidingo zabanye, kuhlanganise nokukhipha amademoni nokwelapha abagulayo. Evangelini likaMarku sifunda ukuthi uJesu “wabamisa (abayishumi nambili) abaphostoli—ukuba babe naye nokubathuma ukuba bayoshumayela. ( Marku 3:14 )

Evangelini likaMathewu uJesu wathi, “Nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Ngakho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. futhi ngokuqinisekile ngiyoba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. ( Mathewu 28:18-20 )

Phawula ukuthi uJesu waqala ngalaba abayishumi nambili, kodwa wayelokhu ebuka ngale kwabayishumi nambili. Kwabayishumi nambili wayebuka izizwe emhlabeni wonke.

Ake siqhubeke sibheka lo mqondo. Evangelini likaJohane sibona umthandazo kaJesu ensimini. Ukhuluma noNkulunkulu. “Ngiyabakhulekela (abayishumi nambili).” ( Johane 17:9 ) Uyaqhubeka, “Umkhuleko wami akuyona eya nabo yedwa. Ngiyakhuleka futhi abazakholwa yimi ngomlayezo wabo, ukuze bonke babe munye, Baba… ukuze Umhlaba bakholwe ukuthi ungithumile. ( Johane 17:20-21 )

Kuleyo ndima sibona izizukulwane ezine ezihlukene. Okokuqala siyabona uJesu ukutshala imali ku nabo (abayishumi nambili) – bayisizukulwane sesibili. Okwesithathu, siyabona abazakholwa kimi ngezwi labo. Okwesine, ukuthi umhlaba ungakholwa. Konke lokho kwenzeka eminyakeni yokuqala eyizi-2000 futhi kuhlanganisa nathi namuhla.

Umphostoli uPawulu ubhalela umfundi wakhe uThimothewu, “Izinto ongizwile ngizisho phambi kofakazi abaningi ziphathise amadoda athembekile ayokufanelekela futhi ukufundisa nabanye.” ( Thimothewu 2:2 )

Kodwa uPawulu naye wayebheka uchungechunge lwezizukulwane ayezotshala kuzo ngokomoya. Okokuqala kwakukhona uPawulu. Okwesibili kwakukhona uThimothewu, owayezodluliselwa emadodeni athembekile (isizukulwane sesithathu), nawo ayezokwazi ukufundisa nabanye (isizukulwane sesine). UPawulu akakwenzanga noThimothewu kuphela. Wakwenza nabanye abaningi, njengoSila, noBarnaba, noLidiya, nomgciniziboshwa waseFilipi, nabanye abaningi. Hhayi-ke, lokhu kwaqhubeka futhi ekugcineni usebheke emhlabeni. Eqinisweni, silapha namuhla eminyakeni eyizi-2000 kamuva, ngoba uPawulu, nabanye abaningi abafana naye badlulisela imiyalo kaJesu yokuba umfundi. UJesu wayefuna ukuba badlulisele kwabanye konke ayebafundise futhi ababonise ngaye. Leli kwakuyisu likaJesu. Ufuna nathi senze okufanayo. Futhi-ke, lesi yisihluthulelo sokwandisa abafundi - ukuba badlulisele kwabanye lokho esikufundile ngoJesu nokumlandela.

Ngihlale ngithanda le nqubo yezinyathelo ezinhlanu zokudlulisa iqiniso. Okokuqala, noma nini lapho ngizama ukudlulisela imfundiso ebalulekile, tshela umuntu ukuthi kungani - mbonise eBhayibhelini ukuthi kungani leli qiniso noma ikhono libalulekile. Okwesibili, babonise ukuthi kwenziwa kanjani. Uyazi, babambe ngesandla, banikeze ngesibonelo esisebenzayo. Kwenze kanye nabo. Okwesithathu, ziqalise. Wonke umuntu une-inetia, kodwa singabasiza baqale. Okwesine, abantu bazodikibala. Siyababheka futhi silokhu sibakhuthaza ukuthi baqhubeke. Okwesihlanu, benze ukuthi bakudlulisele kwabanye - lowo ngukhiye wangempela wokwandisa abafundi - benze ukuthi bakudlulisele kwabanye.

Uma kukhona ofuna ukuphuma nje ayoshumayela ezinkulungwaneni angashumayeza abantu abayishumi noma abayikhulu noma inkulungwane nsuku zonke. Sicabanga ukuthi lokho kungaba kumnandi. Kodwa ngokweqiniso, lokho kungukwengeza nje. Uma umuntu ngamunye esimfundisayo edlulisela komunye, lokho kuba ukuphindaphindeka.

Ake sibheke umfanekiso webhodi lokuhlola. Thatha uhlamvu olulodwa lukakolweni ulubeke esikweleni sokuqala sebhodi lokuhlola elinezikwele ezingama-64. Manje siphinda kabili lokhu esikweleni esingu-2 - noma izinhlamvu ezi-2 zikakolweni. Phinda kabili futhi. Manje zingaki izinhlamvu eziku-square 3? Manje sekune! Nesishiyagalombili esigcawini esilandelayo. Ucabanga ukuthi ungakanani ukolweni ongaba nawo ekugcineni - kuzo zonke izikwele ezingama-64 zebhodi lokuhlola?

Ukulinganisa izinhlamvu zikakolo eziyi-1,000,000 kushekeli kakolweni, ekugcineni unokolweni owanele ukungcwaba sonke isifunda sase-Indiana cishe ngamamayela ayishumi nanhlanu ukushona. Lokho kungamandla okwandisa imizamo yakho kunokuba nje ungeze. Isihluthulelo sokwandisa abafundi ukufundisa labo obafundisayo ukudlulisela kwabanye lokho okufundile kuJesu nabakufunde kuwe.

Nanku omunye umfanekiso. Thatha ikhasi elilodwa lephepha lokuthayipha - elinamathiselwe phezulu leli cishe amakhasi ayi-100 kuyintshi. Manje sizothatha ishidi elilodwa lephepha lokuthayipha, siligoqe kabili, bese siligoqa siphindelela futhi futhi. Uma ubukwazi ukuligoqa izikhathi ezingu-50, ucabanga ukuthi lingaba ugqinsi olungakanani?

Hhayi-ke, kusobala ukuthi lokhu ngeke kwenziwe, kodwa uma ungakwenza, ungaphetha ngesitaki sephepha esingaba ngaphezu kwamamayela ayizigidi eziyi-177 ukuphakama. Lokho kwanele ukufinyelela enyangeni futhi ubuye izikhathi ezingama-371. Lawa amandla okuphindaphinda imizamo yakho kunokwengeza nje.

Futhi, isihluthulelo sokwandisa abafundi ukufundisa labo obafundisayo ukudlulisela kwabanye lokho okufunde kuJesu. Kwenzeka lokhu nje, ngaba yingxenye yalolo hlobo lokwandisa abafundi eminyakeni engama-50 edlule futhi ngisabambe iqhaza kulokho kuze kube namuhla.

Ake sifingqe lokho esikufundile kule nkulumo emfushane.

Okokuqala, uJesu wachitha iminyaka emithathu yokuphila kwakhe ehlala nabafundi bakhe, edla nabo, eshumayela nabo, futhi ehlangabezana nezidingo zabalahlekile.

Okwesibili, watshela abafundi bakhe, abalandeli bakhe, ukuba bahambe bayokwenza okufanayo. Lelo kwakuyisu likaJesu, ebonisa ukuba abafundi futhi ebafundisa ukuba benze okufanayo. Umbono kaJesu wawuhlala, ekugcineni, umhlaba.

Okwesithathu, kunamandla amakhulu ekwandiseni imizamo yakho ngokwakha ngokomoya ujule kulabo obasizayo. Kungase kubonakale kuhamba kancane ekuqaleni, kuthatha izinyanga eziyisithupha noma unyaka, mhlawumbe ngisho neminyaka emihlanu, futhi ngezinye izikhathi isikhathi eside. Kodwa ikhiqiza imiphumela ehlala isikhathi eside futhi ehlala njalo. Silapha namuhla ngoba abafundi bakaJesu benza lokho kanye.

Thatha lokho okufundile kulezi zihloko kokuthi Izifundo Zokuba Abafundi futhi wenze okufanayo nakwabanye. Sengathi uNkulunkulu angakunika amandla nomusa wokuqhubeka. Qhubeka umemezela ivangeli futhi ulandele uJesu.

Nokho, sizokubona esikhathini esizayo lapho sihlanganisa isifundo 27 sethi Izifundo Zokuba Abafundi lapho isihloko sethu sizoba Isimiso SobuShamgar.

Lokho kuphetha isethulo sanamuhla seZifundo Zokuba Abafundi. Siyabonga ngokuba yingxenye. Kuze kube yisikhathi esilandelayo, qhubeka ulandela uJesu. Ukufanele!

Izifundo Zakamuva