-Izifundo zobufundi (27)

I-LID#27 - Isimiso se-Shamgar

Lona uDkt. Ed Hoskins uyakwamukela Ezifundweni Zokuba Abafundi, uchungechunge oluklanyelwe ukusiza amakholwa amasha aqine okholweni lwawo lobuKristu. Iseshini yanamuhla yi-Shamgar Principle. Okokuqala, ake ngikutshele kancane ngami. Ngingudokotela osethathe umhlalaphansi owachitha iminyaka engu-34 kwezokwelapha zomndeni kanye nempilo yabafundi. Ngaba ngumKristu eminyakeni engu-50 edlule futhi ngasizwa ekuqaleni kokholo lwami ngabakwaNavigators, inhlangano yobuKristu yomhlaba wonke, engeyona eyehlelo lenhloso yayo eshiwo ukuthi Ukwazi UKristu Nokumenza Aziwe. Ngibe kubasebenzi engibambisene naleyo nhlangano kusukela ngo-1980. Izifundo Zokuba Abafundi ziyinhlanganisela yalokho engakufunda ngaleso sikhathi eBhayibhelini nangaphansi kokuqondisa kwamaNavigator. Engakufunda ke manje sengikudlulisela kini. Iseshini yanamuhla yi-Shamgar Principle.

Ngakho, wayengubani uShamgari? Ngaqala ukufunda ngoShamgar eminyakeni engu-45 edlule enkulumweni eyanikezwa uDkt. John Ridgeway nabakwa-Navigators. UShamgari wayengomunye wabahluleli bakwa-Israyeli ngemva kokufa kukaJoshuwa. Kukhulunywa ngaye kabili kuphela eBhayibhelini, izikhathi zombili eNcwadini yabaHluleli. Isikhathi cishe se-1400 BC.

Ivesi lokuqala lithi, “Emva kuka-Ehudi kwafika uShamgari indodana ka-Anati, owabulala amaFilisti angamakhulu ayisithupha ngokhandi lwenkabi. Naye wasindisa u-Israyeli.” ( AbaHluleli 3:31 ) Okuwukuphela kwendawo ashiwo kuyo izahluko ezimbili kamuva. “Ezinsukwini zikaShamgari indodana ka-Anati, emihleni kaJayeli, izindlela zazishiyiwe; abahambi bahamba ezindleleni ezimazombezombe.” (AbaHluleli 5:6)

Kula mavesi amabili, uDkt. Ridgeway wenza iziphetho ezine ngokuphila kukaShamgar. Okokuqala, uShamgari wayehlala endaweni eyayigcwele izitha. U-Israyeli wayebuswa isizwe esilwayo nezitha zaso zaphakade, amaFilisti. Ithi imigwaqo ewuthelawayeka evamile ibingenamuntu futhi abahambi kufanele bahambe ngokuzungeza, izindlela eziyimfihlo. Okwesibili, uShamgari waqala lapho ayekhona. Wayengumlimi ensimini. Okwesithathu, uShamgari wasebenzisa lokho ayenakho esandleni sakhe. Yini ayenayo? Wayenokhandi lwenkabi, insimbi yokumba enamathuluzi amabili, enesihloko ngakolunye uhlangothi (lokusunduza inkabi) nensimbi yokumba ngakolunye uhlangothi. Okwesine, uShamgari wabulala amaFilisti angamakhulu ayisithupha. Ngenxa yalokho uShamgari wasindisa u-Israyeli. Kumelwe ukuba izinto zaba nzima kakhulu ngebutho lamaFilisti kangangokuthi lahoxa. Ekugcineni, uNkulunkulu wazibusisa izenzo zakhe.

Nawa amanothi ambalwa engeziwe. Okokuqala, ngiyangabaza ukuthi uShamgari wakwenza ngokwakhe konke lokhu. Cishe uNkulunkulu wamsebenzisa ukuze abuthele abanye emsebenzini wakhe ababesiza emizamweni yakhe yokuphikisa ngomshoshaphansi. Okwesibili, ngokwazi kwami, akukho nhlobo ukuxhumana phakathi kwamaFilisti asendulo namaPalestina anamuhla, nakuba igama lesi-Arabhu elisho isiPalestine kuyigama lesiNgisi elithi Filisti. Ngakho-ke, akukho nhlobo isizathu sokuthi ama-Israyeli anamuhla aphume futhi abulale amaPalestine anamuhla.

Ake sifunde ukuthi yini esingayifunda kulesi siqephu. Kusukela ngaleso sikhathi eminyakeni engu-45 edlule, ngiye ngazama ukulingisa isimiso sikaShamgar ekuphileni kwami. Ngiphakamisa ukuthi uzame futhi.

Sonke siphiwe izipho nguNkulunkulu kanye nezinsiza ezithile.
Siphinde sibe nokulinganiselwa. Nanku umbuzo obalulekile: Ingabe sizimisele ukubeka phansi izipho zethu, izinsiza zethu, ukulinganiselwa kwethu, namathuba ethu ezinyaweni zikaJesu? Singamethemba yini ukuthi asebenzise lezi zindlela nganoma iyiphi indlela ayibona ifaneleka ukwenza “umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini” ( Mathewu 6:10 )?

Ngicabanga ngowesifazane osebandleni lethu manje osegodukile ukuze abe neNkosi. UMichelle wayeyintokazi enekhono kakhulu eyaqala ukugula okubi kakhulu (i-amyotrophic lateral sclerosis), lapho esemusha. Lena yi-ALS – ibizwa nangokuthi isifo sika-Lou Gehrig. I-ALS ibangela ukuwohloka okuqhubekayo kwazo zonke izinzwa emzimbeni womuntu. Kwenza umuntu angakwazi ukulawula ngokuphelele izicubu zomzimba. Ngasekupheleni kwempilo yakhe, into ayengayenza kwakuwukucwayiza iso futhi anyakazise umunwe owodwa. Kodwa esebenzisa leyo misipha esele wayenekhono elanele 'lezobuchwepheshe' lokusebenzisa iwebhusayithi. Wayekwazi ukuxhumana nabantu emhlabeni wonke. Iwebhusayithi yayigxile kuJesu Kristu futhi ibizwa ngokuthi “Meet My Friend.” Ngazi okungenani umuntu oyedwa owazana noKristu ngenxa yewebhusayithi yakhe. UMichelle waya ekhaya ukuze abe neNkosi eminyakeni emihlanu edlule. Ngiyaqiniseka ukuthi kungenzeka into yokuqala ayizwa eNkosini yethu lapho ifika ezulwini ukuthi, “Wenze kahle, nceku enhle nethembekile.” UMichelle waqala lapho ayekhona, ngalokho ayenakho, futhi wenza konke ayengakwenza. UNkulunkulu wayibusisa imizamo yakhe.

Ake sifingqe esikufundile kule ntshumayelo emfushane.
UShamgari wayengomunye wabahluleli bokuqala bakwa-Israyeli ngemva kokufa kukaJoshuwa. Siyabona ukuthi uShamgari waqala lapho ayekhona, ngalokho ayenakho, futhi wenza ayengakwenza - futhi uNkulunkulu wabusisa!

Njengesikhathi sikaShamgari, leli yizwe elinobutha esiphila kulo. Wayengumlimi ensimini enokhandi lwenkabi. Wenza konke ayengakwenza embusweni kaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu wayibusisa imizamo yakhe. Singase singaphiwe ngendlela esicabanga ngayo. Kodwa njengoShamgari, siqala lapho esikhona, senze esingakwenza, ngalokho esinakho, futhi sibuke uNkulunkulu ebusisa!

Yini esinayo ezandleni zethu? Sonke sinezinto eziyingqayizivele uNkulunkulu asinike zona. Ingabe sizimisele ukumnika wona ukuze enze inkonzo yakhe?

Okubalulekile ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi sicabanga ukuthi kuncane kangakanani, sikunika uJesu futhi simvumele ukuba andise, njengezinkwa nezinhlanzi (Luka 9:16-17). Kwangathi singasebenzisa Umgomo We-Shamgar ezimpilweni zethu ukuze kudunyiswe uNkulunkulu.

Nokho, sizokubona esikhathini esizayo lapho sihlanganisa isifundo 28 sencwadi ethi Izifundo Zokuba Abafundi. Iseshini yethu yokugcina kulolu chungechunge lwabafundi kuzoba umfanekiso we-Big Dipper. Lokho kuphetha isethulo sanamuhla. Siyabonga ngokuba yingxenye. Kuze kube yisikhathi esilandelayo, uNkulunkulu akubusise futhi uqhubeke ulandela uJesu. Ukufanele!

Izifundo Zakamuva