Umoya Ongcwele (4) الروح القدس-

UMoya oNgcwele (4) الروح القدس

Sawubona, wamukelekile kulelikilasi ngoMoya oNgcwele.

Ikilasi Lamakholwa Amasha ukuze likuqinise okholweni lwakho futhi likusize uqonde Umuntu kanye nomsebenzi kaMoya oNgcwele enhliziyweni yakho noma ngabe ukuphi.

Ezimisweni ezimbalwa ezilandelayo, sizokhuluma ngoMoya oNgcwele njengomuntu. 

Manje, ezimisweni ezimbalwa ezedlule sikhulume ngoMoya oNgcwele njengoNkulunkulu nathi. 

Bekumele ngizame ukukusiza ukuthi uqonde ukuthi uMoya oNgcwele wayenguNkulunkulu. 

Lokho kubaluleke kakhulu, ngokuvamile ngenxa yalokho esikubona embhalweni ngoMoya oNgcwele. 

Sicabanga ngaye njengamandla, njengomoya njengomlilo, ngoba uchazwa njengalezo zinhlobo zezinto. 

Ngakho-ke ngenxa yalokho, sicabanga ukuthi sizama ukucabanga ngoMoya oNgcwele njengamandla. 

Ngakho-ke ngokwesibonelo, njengokuwina, uchazwa njengowinile. 

UJesu uyakuchaza lokho. 

Njengokuvunguza komoya, kodwa inkinga yokumqonda njengokunqoba nje ukuthi, ngokwesibonelo, njengamanje kulesi sakhiwo akukho moya, ngakho-ke uma ucabanga ngoMoya oNgcwele njengokunqoba nje uma kungekho moya, khona-ke. akekho lapha. 

Kodwa uma kunomoya, khona-ke ulapha. 

Ngaphandle lokho kungase kube wazi kangcono kunalokho okuchazwe, futhi ngezinye izikhathi lokhu kuyizinsuku ezimile kakhulu. 

Ngakho ukuqonda uMoya oNgcwele njengoba. 

Amandla nje akusiyo indlela okufanele simqonde ngayo, ngakho simenza njengoba enguNkulunkulu futhi simqonda njengoNkulunkulu. 

Futhi ngicabanga ukuthi lokho kubaluleke kakhulu ukwenza lokho. 

Futhi manje ngifuna usize ukuqonda, akusize uqonde ukuthi ungumuntu. 

Umuntu. Ukuze wazi ukuthi kukhona umuntu onobuntu. 

Ngamanye amazwi, unomama noma ubaba, umfowenu, udadewenu, umyeni noma unkosikazi. 

Noma izingane, zonke zinobuntu obuhlukile. 

Bayahleka, bayakhala, basabela ezimeni ongase ube nazo. 

Yilokho in ukuphila kwabo bakhuluma nawe. 

Bacabanga ngezinto ngendlela ehlukile kunawe ongayenza. 

Bangathanda, bangazisa. 

Bangalimala. 

Bangaba lusizi noma baphatheke kabi ngento eyenzeka kubo. 

Nabo uyazi uma ngumama noma ubaba, bayakwazi ukukududuza. 

Njengomzali, bangase bakulungise. 

Ingxenye ebalulekile ngalokho ukuthi banobuntu obuhlukile. 

Nokho, uMoya oNgcwele unobuntu obuhluke kakhulu futhi sikubona konke ngomBhalo futhi uma enobuntu obuhlukile futhi ungumuntu. 

Khona-ke kungazelelwe kufanele uqaphele. 

Ukuthi ingumuntu osendaweni ethile. 

Manje ingxenye emangalisayo ngoMoya oNgcwele engumuntu. 

Lokho kungasabela ku wena kanye nawo wonke umuntu oseduze kwakhe ukuthi ukuyo yonke indawo esiqonda ngayo njengekholwa kuJesu Kristu. 

Emsebenzini wakhe ophelile. 

Siyaqonda ukuthi uMoya oNgcwele njengomuntu uhlala ngaphakathi kuwe. 

Ngakho-ke lokho kuba okubaluleke kakhulu ukusisiza ukuba siqonde indlela yokusabela kuMoya oNgcwele ngesifiso sami futhi isifiso sikaMoya oNgcwele siwukuba uqale ukumqonda njengekholwa elihlala ngaphakathi kuwe njengomngane, futhi yilokho abizwa ngakho. 

Futhi uyinani lezinye izinto kule ndaba, kodwa sifuna ukumbona njengalobo buntu, lowo muntu ohlala ngaphakathi kuwe, hhayi nje amandla. 

Hhayi uma uzwa umuzwa ozumayo wokuthi lowo uMoya oNgcwele, futhi lapho ungawuzwa nhlobo lowomuzwa, bese ucabanga, awu, uMoya oNgcwele umatasa nomunye umuntu. 

Akayena. 

Unawe. 

Futhi uyakuphendula. 

Ufuna ukukuhola futhi akuqondise. 

Kuwo wonke umzuzu wosuku lwakho, futhi. 

Futhi ngikubonise. Ukuba khona kwakhe nesiqondiso sakhe nokuhola kwakhe ekuqondiseni kwakhe. 

Futhi lokho kuba yinto ebaluleke kakhulu ekuqondeni kwethu mayelana noMoya oNgcwele ukuze sifune ukuqonda ngemibhalo izinto ezihlukahlukene uMoya oNgcwele angayenza. 

Into yokuqala esizokhuluma ngayo uMoya oNgcwele uyakwazi ukukhuluma. 

Kunemibhalo eminingi ekhuluma ngalowo. 

Kunezikhathi eziyisikhombisa eNcwadini yesAmbulo, isibonelo, lapho ithi onendlebe. 

Akezwe ukuthi uMoya uthini. 

Futhi kutholakala ukuthi kunochungechunge lwemiyalezo umphostoli uJohane ayibhalayo futhi. 

Amasonto ahlukahlukene e-Asia Minor. 

Futhi ekugcineni kwalokhu uMoya oNgcwele afuna ukukusho ebandleni ngalinye, unalesi sitatimende. 

Ubephakathi lapha. 

Akezwe ukuthi uMoya uthini, nakuleyo naleyo ndima. 

Ukhuluma nebandla elithile ngendlela abaziphatha ngayo. 

Ngokwesibonelo eSahlukweni 3 ivesi lokuqala. Ukhuluma neBandla laseSardesi. 

Athi: Ngiyazi ukuthi unegama. 

Ngiyazazi izenzo zakho nokuthi unegama lokuthi uyaphila, kodwa ufile. 

Kunegama eliqondile futhi ukhuluma nabo. 

Uthi kuye. Vuka. Qinisa izinto eziseleyo nezisezokufa, ngokuba angifumananga ukuthi izenzo zakho ziphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. 

Ngakho khumbula owakwamukele wakuzwa, ukugcine, uphenduke. 

Ngakho-ke, uma ungavuki, ngizoza kuwe njengesela futhi ngeke ukwazi. 

Ngasiphi ihora engizakuza kini ukuze akhulume kubo isiqondiso esicacile kuleli bandla. 

Futhi kucace kakhulu ukuthi uMoya oNgcwele uzama ukulandelani kulelibandla. 

Sebefile. Ngamanye amazwi, abamnakile uNkulunkulu. 

Kukhona sebehlukene. Ngokomoya kuNkulunkulu ngokuzikhethela kwabo, hhayi ngokukhetha kukaNkulunkulu, kodwa baye bahlukaniswa. Ngakho umoya kaNkulunkulu uthi kubo. Vuka. 

Ngakho-ke engifuna nikubone lapha ukuthi lomoya kaNkulunkulu wawukhuluma ngqo kubo, futhi uzokhuluma nawe ngqo. 

Futhi yilokho esikuqondayo ukuthi uyakhuluma kuZenzo 16. 

Kanti uPawuli uba nephupho futhi uba nephupho. 

Futhi ngumuntu omi phambi kwakhe athi woza kithi ukhulume nathi. 

Ngakho uqala uhambo lokuyofuna. 

Lapho indoda eyayimi ephusheni yayikhona futhi futhi futhi futhi ikholwa ukuthi yi. 

Isithombe esivela kuNkulunkulu amnika sona uNkulunkulu ukuba ahambe futhi akhulume nalabo bantu, futhi ngakho uya ezindaweni ezehlukene nasezindaweni ezehlukene zesikhathi. 

Ohambweni lwabo, wacabanga, kahle, ngizobhekisa amabombo futhi uMoya oNgcwele wakhuluma kuye wathi cha, ngifuna uhambe ngale ndlela. 

Futhi ekugcineni, ufika eFilipi. 

Aqale aqalaze isimo angase abhekane naso. 

Lokho kungase kugcwalise lelo phupho uNkulunkulu ayemnike lona, ​​futhi ngenxa yalokho, wagcina esekhuluma ngesibindi. 

Uphonswa ejele. 

Futhi usejele. 

Kodwa uNkulunkulu umngenisa kulelotilongo kumuntu ayezokhuluma naye. 

Futhi lowo kwakungumgciniziboshwa, umgciniziboshwa waseFilipi, futhi lokho kuba isiqalo sangempela sikaJehova waseFilipi. 

Ebandleni manje kuyindlela engavamile ukuholwa, kodwa ngezinye izikhathi uNkulunkulu ukuholela ngaleyo ndlela. 

Futhi yilokho esimbona ekwenza ePoland futhi. 

Kusho umoya wakhuluma. 

Ngoba ngesinye isikhathi, lithi uyamenqabela ukuba ahambe ngendlela. 

UJesu kuJohane 14 futhi lokhu kubalulekile ngoba. 

UJesu usitshela ukuthi yini azonenzela yona ngokukhethekile njengamakholwa akhe. 

Ngakho lo nguJesu emahoreni akhe okugcina lapha eMhlabeni, ethi ngizothumela kini uMoya oNgcwele uBaba futhi ngizothumela kini uMoya oNgcwele. 

Futhi uzokhuluma nawe. 

Kanjalo kuJohane 14 uthi, lezi zinto ngizikhulume kini ngisahlezi nani. 

Ngakho lapho uJesu esemhlabeni nabaphostoli nabafundi bakhe. 

Ubatshele lezi zinto, wathi, kodwa nini umsizi? 

Lokho kungelinye lamagama kuwo wonke amagama kaMoya oNgcwele, uMoya oNgcwele, uBaba azowuthumela egameni lami. 

Uyonifundisa noma akhulume kini zonke izinto. 

Lowo umlayezo omuhle. 

Kithina ukuthi uzosikhulumela konke ubaba nendodana abafuna sikuzwe. 

Akukho engikuthandayo ukukubuka ngalendlela. 

Azikho izimfihlo phakathi kwethu nobaba. 

Azikho izimfihlo. Lutho neze. 

Lapha, uNkulunkulu wendawo yonke, umdali wemikhawulo yomhlaba. 

Unezinto afuna ukusitshela zona futhi uzosidlulisela kithi ngoMoya oNgcwele. 

Manje ukwenza kanjani lokho? 

Sizokhuluma ngalokhu kamuva kakhulu, kodwa futhi ngifuna niqonde kulesi sigaba njengamanje ukuthi uMoya oNgcwele ukhuluma kahle. 

Ukhuluma nathi ngezindlela ezihlukahlukene. 

Ngokuyinhloko, uzokhuluma nathi ngomBhalo. 

Ngokuyinhloko yindlela akhuluma ngayo nami. 

Ngithatha izwi likaNkulunkulu. 

Ngafunda ingxenye yawo, noMoya oNgcwele. 

Ilungisa noma ikhulume nami mayelana nokuthi lesi siqephu esithile sisebenza kanjani kimi. 

Futhi leyo yingxoxo yakhe enkulu kimina. 

Kaningi uma ngisezimeni. 

UMoya oNgcwele uzokhuluma nami ngevesi, isibonelo, ngokuthi kufanele ngiziphathe kanjani esimweni esithile engingase ngibe kuso. 

Ngezinye izikhathi ngiye ngabelana lapho ngabelana ngevangeli nomunye umuntu, the. 

INkosi izobeka a. Ivesi enhliziyweni yami ekhanda lami futhi ngizothi, KULUNGILE Nkosi. 

Futhi ngizokwabelana ngalelo vesi futhi ngizobona uMoya oNgcwele wenza umsebenzi enhliziyweni yalowo muntu. 

Futhi angakwazi. Angakusiza ngisho nasezimweni ezingenakubhekwa njengezingokomoya. 

Lapho uNkulunkulu ezokusiza ukuba uqonde ngesiqondiso sakhe futhi uzokhuluma nawe manje ingabe yizwi elikhulu eliphuma ezulwini futhi libhodla futhi linyakazisa izindonga? 

Cha, akulona uhlobo lwezwi olunjalo. Kodwa lapho uqala ukwazi uMoya oNgcwele endleleni yakhe, uqala ukufunda iphimbo likaMoya oNgcwele. 

Izohlala ikuhola. Lapho uNkulunkulu afuna ube khona uma kuqala. 

Uma kuyizwi eliqala likuholela endleleni engalungile, ungaqiniseka kakhulu ukuthi lowo akuwona uMoya oNgcwele. 

Sizoxoxa ngalokho kamuva. Evesini le-13 leSahluko 16, uthi, kodwa lapho efika, uMoya oNgcwele kaMoya weQiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso, ngoba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa noma yini ayenzayo. 

Iminyaka kababa nendodana. Uyokhuluma, futhi uyokwambula kuwe noma akwembulele lokho okuzayo. 

Futhi ngamanye amazwi, uMoya oNgcwele uzokhuluma nathi ngekusasa lethu, futhi lokhu ngifuna ukuba nikuqonde lokhu njengento engokoqobo, into eqondene nawe kakhulu, into uNkulunkulu azoyenza ngoba ehlala. 

Ngaphakathi kwenu, yeka into emangalisayo ukwazi ukuthi uNkulunkulu uhlala ngaphakathi kwenu. 

Wayengeke akwenze lokho ngaphambi komsebenzi kaKristu ophelile. 

Ubengeke ahlale kuwe, kodwa manje uNkulunkulu uqobo lwakhe, ehlezi kuwe, futhi uzokhuluma nawe. 

Sesifikile ekugcineni kwalesi sigaba. Futhi bekumnandi ukuba nawe, futhi ngiyethemba uMoya oNgcwele usuqalile ukukhonza enhliziyweni yakho futhi uzoqhubeka nokusebenzela inhliziyo yakho.

Ngivala ngombhalo:

“Kepha nina, bathandekayo, zakheni ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu, nikhuleke ngoMoya oNgcwele, zigcineni othandweni lukaNkulunkulu, nilindele umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, oholela ekuphileni okuphakade.” UJuda 1: 20-21

Sizokubona futhi maduze.

Izifundo Zakamuva