Umoya Ongcwele (5) الروح القدس-

UMoya oNgcwele (5) الروح القدس

Sawubona, wamukelekile kulelikilasi ngoMoya oNgcwele.

Ikilasi Lamakholwa Amasha ukuze likuqinise okholweni lwakho futhi likusize uqonde Umuntu kanye nomsebenzi kaMoya oNgcwele enhliziyweni yakho noma ngabe ukuphi.

Enye into uMoya oNgcwele angayenza ukuthi angakhala. 

Okuyinto ethokozisayo ongayicabanga. 

Kungani uMoya oNgcwele ungafuna ukukhala? 

Anginaso isiqiniseko, kodwa uyakwenza. Uyingxenye yobuntu bakhe. KwabaseGalathiya 46, uthi, ngoba ningamadodana, uNkulunkulu uthume uMoya oNgcwele indodana yakhe, ezinhliziyweni zethu. 

Ethi ABBA. 

Baba futhi liyakhala ngaphakathi ezinhliziyweni zethu nakulezo zikhathi ezijulile. 

Ingcindezi nobunzima ongase uzithole ukuMoya oNgcwele ngaphakathi kuwe ukuqonda lokho futhi ukhala ngokuthi ABBA. 

Siza lo muntu. 

Basize baqonde ukuthi nginabo ukuthi ngibanika ukuthula phakathi kwalesi simo. 

Kunezikhathi lapho ngingena ezimeni ezinzima ngingazi ukuthi ngenzenjani kanti abanye manje sengifundile ukuthi mhlawumbe yisona simo esingcono kakhulu esingaba kuso ngivele ngihlale phansi ngingene enhliziyweni. 

Ngizwa uMoya oNgcwele ukhala baba, Baba. 

Amandla kulomuntu, futhi ngiyakwazi ukuthula kukaNkulunkulu ukuthi noma isimo sinzima kangakanani, uNkulunkulu unami futhi ukhala ngokuthi ngaphakathi kimi. 

Ngicabanga ukuthi uzosithola isikhathi esiningi osichitha emthandazweni, ikakhulukazi uwedwa. 

Uzothola ikhono lakho lokuzwa uMoya oNgcwele ethandaza ngawe, futhi ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu lokho. 

Ukuchitha isikhathi uwedwa noNkulunkulu, kodwa ukuqonda ukuthi ukhala ngawe kubaba. 

Angathandaza. 

KwabaseRoma 826, ngokwesibonelo, ngendlela efanayo, noMoya uyasiza ubuthakathaka bethu, ngoba asikwazi ukukhuleka ngendlela okufanele sithandaze ngayo. 

Kepha uMoya uqobo uyasincenga ngokububula okujulile ngamazwi. 

Futhi lesi isithombe esihle sikaMoya oNgcwele ngaphakathi kwethu. 

Asikhulekele. 

Kuyise nendodana. 

Futhi yilokho akwenzayo. 

Futhi yilokho akwenzayo, nalokho kukhala kuNkulunkulu. 

Ingabe i-A iyisenzakalo esimangalisayo futhi njengoba uhlezi noNkulunkulu futhi uqala ukuthandaza futhi uchitha isikhathi esikhundleni sokucela uNkulunkulu kuNkulunkulu uhlu lwezinto ezinjengokuthi uyazi ukuthi ngidinga ukudla namuhla ekuseni engikudingayo. 

Ngidinga ukuthola lokhu ndawana thize. 

Lezo zinhlobo zezinto. 

Zonke izinto engizidingayo, ezokuthutha. 

Lezo yizinto ongazicela kuNkulunkulu. 

Kodwa ukufika endaweni yesidingo sakho somoya futhi uqaphela ukuthi uMoya oNgcwele uyakhuleka ngaphakathi kwakho. 

Ngabe kunjalo? 

Ingabe kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuthi ngiyakuthanda lokho? 

Kunezwi eliphakathi. 

Empeleni. 

Sizoyifunda lapha. 

Eh, evesini, 34. Ubani owalahla uKristu Jesu njengalowo owafa? Yebo. kunalokho owavuswa ngakwesokunene sikaNkulunkulu, osinxuselayo. 

Bese kuthi-ke kumaHeberu. 

725 ngakho unamandla okusindisa kuze kube phakade labo abasondela kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela. I-intercession yigama elithakazelisa kakhulu. 

Lokho elikushoyo. 

Kunomuntu onesidingo futhi ungaphansi komthwalo waleso sidingo kangangokuthi akazi ukuthi enzeni. 

Umthandazeli yilowo oma phakathi komuntu onesidingo esikhulu. 

Futhi uyamazi umuntu ongakwazi. 

Hlangana nazo zonke izidingo. 

Futhi nje ukukunikeza umbono. 

Empeleni ummeli angase abe njengomkhulumeli. 

Ngakho kukhona osenkingeni, enkingeni yezomthetho, ngakho-ke ummeli umi phakathi. 

Umuntu osenkingeni kanye nejaji elingakwazi ukuphatha noma ukusiza leso sidingo. 

Futhi-ke angakwazi ukuchaza ejajini ukuthi lokhu bekungalungile, noma lokhu bekulungile futhi ijaji lingakwazi ukukhipha isinqumo esivunayo. 

Ngomuntu oswele. 

Leso yisithombe somthandazeli. 

Futhi okumangalisayo ukuthi uMoya oNgcwele unguNkulunkulu uqobo. 

Futhi uyazazi zonke izidingo zethu. 

Umazi kudala ngaphambi kokuba siwasho, kodwa uyazazi izidingo zethu ezijulile ezingokomoya. 

Futhi ulokhu ekhala njalo kubaba. 

Kulezo zidingo ezingokomoya, futhi lokho kuhle kakhulu. 

Angathandaza. 

Akahlali nje, uyasithandazela futhi uthandaza ngathi. 

Sesifikile ekugcineni kwalesi sigaba. Futhi bekumnandi ukuba nawe, futhi ngiyethemba uMoya oNgcwele usuqalile ukukhonza enhliziyweni yakho futhi uzoqhubeka nokusebenzela inhliziyo yakho.

Ngivala ngombhalo:

“Kepha nina, bathandekayo, zakheni ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu, nikhuleke ngoMoya oNgcwele, zigcineni othandweni lukaNkulunkulu, nilindele umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, oholela ekuphileni okuphakade.” UJuda 1: 20-21

Sizokubona futhi maduze.

Izifundo Zakamuva