Umoya Ongcwele (6) الروح القدس-

UMoya oNgcwele (6) الروح القدس

Sawubona, wamukelekile kulelikilasi ngoMoya oNgcwele.

Ikilasi Lamakholwa Amasha ukuze likuqinise okholweni lwakho futhi likusize uqonde Umuntu kanye nomsebenzi kaMoya oNgcwele enhliziyweni yakho noma ngabe ukuphi.

Kulungile, into elandelayo esingayenza. 

Cabanga ngayo. 

Noma ukufuna ukuqonda mayelana noMoya oNgcwele ukuthi angaba lusizi. 

Lelo gama lisho ukudabukisa. 

Futhi nicabanga ukuthi kungani uMoya oNgcwele ube lusizi nganoma yini anayo na? 

Uyakwazi ukufinyelela yonke into. 

Kungani kufanele adabuke? 

Ngoba uyasithanda. 

Futhi ngezinye izikhathi, futhi ufuna ukusihola futhi asiqondise futhi ngezinye izikhathi senza izinto ezimdabukisayo noma ezimenza adabuke. 

Ikakhulukazi uma sona. 

Ithi phakathi. 

Ukuthi uNkulunkulu usinike konke esikudingayo okuphathelene nokuthi kufanele siphile kanjani ukuphila kwethu ebunkulunkulu. 

Isinike konke. 

Kodwa ngezinye izikhathi siyobheka into esiyithandayo. 

Lokho akukuhle noma sizokwenza into engasilungele ngoba sidukiswa ngenxa yenyama yethu noma into esifuna ukuyenza. 

Futhi sizokwenza leyo nto. 

Futhi lokho kuba yisono. 

Futhi ngenxa yalokho, uMoya oNgcwele uyadabuka. 

Ngenxa yalokho, manje uMoya oNgcwele uthi, hewu, sengiqedile ngalokhu. 

Ngiyahamba. 

Cha akakwenzi. 

Ngoba isono sethu simbozwe ngegazi likaKristu, uhlala lapho, kodwa yena. 

Ubuhlungu kakhulu enhliziyweni yakhe. 

Kwenzekani-ke kulolo sizi? 

Ufuna ukubuyisela emuva kuleyondawo lapho sinenhlanganyelo egcwele nemangalisayo nobaba nendodana ngaye. 

Futhi ngenxa yalokho uzosebenza ukwenza lokho. 

Kwenze lokho kube ngokoqobo ezinhliziyweni zabo ukuthi sasiqonda ukuthi basona. 

Ukuze asisize sibhekane nakho, okukulokho kuhamba esingahle sona, ukuze sibuyele enhlanganyelweni egcwele. 

Kwabase-Efesu 4, kuyakhuluma. 

Kulapho kuvela khona lesi esinye salezizinkulumo zokudabukisa uMoya oNgcwele. 

Futhi empeleni kuso sonke isahluko sesine kanye nasekuqaleni kwesahluko sesihlanu kwabase-Efesu, kukhona izinto ezingama-35 ezibaliwe. Bangadabukisa uMoya oNgcwele lokhu. 

Umusho wokudabukisa uMoya oNgcwele uza kulesi sigaba esithi, makungaphumi zwi elibi noma elibi emlonyeni wakho, kodwa kuphela elilungele ukwakha noma ukwenza abantu. 

Zizwe ungcono. 

Futhi ubakha eqinisweni, ngokuvumelana nesidingo somzuzwana ukuze kube khona, uyonika umusa kwabezwayo. 

Ningamdabukisi uMoya oNgcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye ngosuku lokuhlengwa. 

Ngakho-ke leli vesi eliqondisayo yilokho esikushoyo. 

Futhi ngezinye izikhathi kuba yethu. 

Kungaba ukuthambekela kwethu ukukhuluma kabi ngabantu thina bona abasenze kabi bona. 

Bazama ukusixosha emsebenzini. 

Benza zonke izinhlobo zezinto ezimbi ngathi noma futhi kwesinye isikhathi kuba nguwe nje, uyindoda noma umkakho uzovele akhulume into engenamusa. 

Noma uzosho into embi komunye futhi umphumela walokho ukuthi uMoya oNgcwele udabukile ngoba ufuna yonke ingxoxo yakho. 

Konke okushoyo ukuthi kuyakha. 

kuNkulunkulu, futhi kanjalo lolo hlobo lwenkulumo intukuthelo ebabayo zonke lezo zinhlobo zezinto ezitholakala kwenye indawo kulesi siqephu. 

Bazodabukisa uMoya oNgcwele, ngakho uMoya oNgcwele ufuna senze. 

Luqonde manje usizi lwakhe, uqonde kanjani ukuthi ulusizi ngenxa yesimo esithile? Well ngicabanga ukuthi kusho ukuthini ukuthi udinga ukuqonda ukuthi uMoya oNgcwele uhlala ngaphakathi kuwe. Ngiyanikeza, ngivame ukunikeza lesi sibonelo uma bengizokwenza. Ngineminyaka engu-47 ngishadile. 

Kodwa ngezinye izikhathi ngizosho okuthile kumkami. 

Lokho kuyamzwisa ubuhlungu futhi kuvele kuphele umzuzwana nje. 

Ngizosho into oyaziyo, hhayi enomusa ikakhulukazi. 

Hhayi-ke, ngeke abaleke futhi angihlukanise ngaleso sikhathi. 

Kodwa ubudlelwano bethu. 

Ithi ilimele ngandlela thize kuleli qophelo noma ithule kakhulu. 

UWill wami nomkami uzobeka ikhanda lakhe phansi futhi aqhubeke nokuhamba. 

Benginalokhu. 

Lokhu kwenzeka ngolunye usuku futhi ngasho into ewubuwula nje engangiyiyo. 

Ngangikhathele ngilambile ngakhuluma okungalungile ngahamba. 

Ngomsebenzi ngangena emotweni yami, esegaraji futhi mina uMoya oNgcwele wathi. 

Kwakubuhlungu kakhulu lokho. 

Futhi ngakho ngehla emotweni yami, ngabuyela emuva futhi ngaxolisa kuye. 

Ngamgona ngathi ngiyaxolisa kwakuyinto ewubuwula leyo. 

Niyabo, yilokho okudabukisa uMoya oNgcwele. 

Kodwa ngangimazi umkami. 

Nokuthi engikushilo kwamdabukisa ukwazi ukuthi yini engadabukisa uMoya oNgcwele. 

Manje ubekelwe thina ukuthi sazi uMoya oNgcwele osebenza ngaphakathi kwenu. 

Nokumazi. 

Njengomuntu ohlala ngaphakathi kuwe, uma ungakwenzi, yena njengekholwa kuKristu Jesu, unikiwe kuwe. 

Ngakho-ke inhloso yethu njengamaKristu wukuhamba noMoya oNgcwele ngendlela yokuthi sazi lapho edabukile. 

Futhi mina, niyazi. 

Ngamgona umkami sabukana emehlweni futhi. 

Sesikuxazululile ngabuyela emsebenzini futhi. 

Ngezwa ngigcwele injabulo. 

Naye wenza kanjalo. 

Uyazi nje, ngaqaphela ukuthi ngangenze into engalungile, ngakho yilokho okudabukisa uMoya oNgcwele, futhi ngokuvamile yizinto esizenzayo eziyisono uMoya oNgcwele angafuni ukuba sizenze. 

Kodwa sizokwenza lezo, futhi lezo yizinto ezidabukisa uMoya oNgcwele, futhi usitshela manje okuthize ngobuntu bukaMoya oNgcwele. 

Usebenzisana nawe ngaso sonke isikhathi. 

Sonke isimo manje asikho isidingo sokuvele sibe sezimo zomoya. 

Sifunda iBhayibheli nalezo zinhlobo zezinto. 

Kusempilweni yansuku zonke futhi uNkulunkulu ufuna siziphathe kukho konke. 

Impilo ngendlela yokuthi singadabuki uMoya oNgcwele ngoba uMoya oNgcwele usebenza ngathi. 

Ngakho sonke isimo ohamba kuso, uyaqonda, o, uMoya oNgcwele ungilethe lapha futhi unesizathu sokuba ngibe lapha. 

Ngezinye izikhathi kuba nje ukukhanya kuKristu kuleso simo. 

Akusho lutho oluningi. 

Kepha kwesinye isikhathi ubukhona bakho buyangena. 

UMoya oNgcwele uhamba nawe, futhi uletha ukuthula nokuxazulula. 

Lokho kukuleso simo esingajwayelekile. 

Ngamanye amazwi, awukwazi ukukuchaza. 

Futhi lokho kwenzeka uma sihamba eduze noMoya oNgcwele. 

Ezinye izenzo ezingenza lokhu sizibona lapha inkanuko, amanga amanga intukuthelo engalungile. 

Ukweba, amagama angakhi noma amabi anolaka. 

Ukukhuluma okubi, ukukhuluma izinto ezimbi noma izenzo ezimbi ngokumelene nabantu. 

Zonke lezo zinto ziyizono esingazenza, kodwa uMoya oNgcwele uyadabuka ngalezo zenzo. 

Ingabe uMoya oNgcwele. 

Ahambe ngenxa yalokho, cha akakwenzi. 

Kodwa izenzo zakhe ezimpilweni zethu ziyancipha. 

Iyiphi indlela engcono kakhulu? 

Kuyo futhi okuzokwenzeka ukuthula kwethu, futhi injabulo yethu izoshabalala. 

Kuzoncipha kakhulu futhi bese siba. 

Uh, ngenxa yokuntula igama elingcono, ngivame ukuthukuthela. 

Futhi ngiyazinqamula. 

Kusukela emsebenzini kaMoya oNgcwele futhi kungazelelwe ngizama ukulawula izinto. 

Futhi angikwazi ukwenza umsebenzi omuhle kakhulu ekulawuleni noma yini. 

Eqinisweni, akukhona lokho uMoya oNgcwele ofuna sikwenze. 

Ulawula zonke izinto, futhi uyasihola futhi asiqondise ngobumnene. 

Futhi Ngakho okuzokwenzeka ukuthula kwethu kuyoba. 

Kususwe kithi, noma kunciphe kakhulu ezinhliziyweni zethu. 

Futhi ngiyalithanda lelo qiniso ukuthi uma sihamba noMoya oNgcwele, kufanele siqonde ukuthula nenjabulo. 

Kuyamangaza lokho, impela. 

Futhi lokho kuba kuhle ngoba ngingena ezimeni mina nomkami singena ezimeni futhi sibona ukuthula kukaNkulunkulu kuthinta yonke into ezungezile. 

Futhi, futhi leso yisimo esihle kakhulu kithi ukuba sibe naso, bese-ke uNkulunkulu esebenzisa lelothuba labantu bezwa ukuthula ezinhliziyweni zethu ezimpilweni zethu. 

Njengethuba lokuba uMoya oNgcwele ukhulume nabo, futhi ngathola izikhathi nezimo lapho abantu bethi kimi kukhona isethi emangalisayo ekhona. 

Kunesiqephu esihle esikuzungezile. 

Kungani unalolo cezu? 

Ithuba elihle kakhulu lokukhulumela wonke umuntu ukuze ukhulumele uKristu. 

Nomsebenzi kaKristu nevangeli. 

Singadlulela phambili ebuhlotsheni bethu obubi noMoya oNgcwele ngokumelana naye. 

Futhi kunemibhalo eminingana lapho. 

Siyabona futhi ithi babemelana noMoya oNgcwele futhi sibona lezi futhi futhi lezi akuzona izinto ezinhle ukuzenza. 

Izenzo 75 

USteven lo ekhuluma nezinkumbi zabantu, ubekhuluma nobuholi. 

Kubantu abangamaJuda, i. 

AbaFarisi nabaSadusi, nani ninezintamo ezilukhuni. 

Ngamanye amazwi, unenkani. 

Ufuna ukwenza okwakho futhi awusokile enhliziyweni yakho. 

Ngamanye amazwi, akukho ukuguquka kwenhliziyo kuwe kuNkulunkulu. 

Wena, wazi konke ngezinto zikaNkulunkulu kanye nemibhalo kulezo zinto, kodwa inhliziyo yakho ayikashintshi othandweni ngoNkulunkulu. 

Futhi izindlebe zakho zihlala zimelana noMoya oNgcwele futhi zithi, Ngiyazi ukuthi uMoya oNgcwele ungubani, futhi angifuni ukukhuluma naye. 

Angifuni azi lutho ngoba sengikutholile konke. 

Futhi nenza njengoba kwenza uyihlo, futhi ubhekise kuJehova eTestamenteni Elidala, lapho uNkulunkulu ayethumela abaprofethi kubo ukuba bakhulume kubo, futhi ekugcineni babeyobabulala laba baprofethi, futhi abazange bafune ukulalela. ngoba babazi ukuthi bayakhuluma. 

Izwi likaNkulunkulu, kodwa abafunanga ukulizwa. 

Lokho ngukumelana noMoya oNgcwele. 

Lokho kungaphezu kokudabukisa ongcwele. 

Uyazi, ngezinye izikhathi siwela esonweni nje siwela esonweni. 

Kuvele kuqhamuke futhi sizinikele kukho. 

Futhi siyakwenza lokho, kodwa ukumelana noMoya oNgcwele kunamandla kakhulu kunokwazi into efanele ukuyenza futhi uthi, ngeke ngikwenze lokho, futhi lokho kungukumelana noMoya oNgcwele. 

Awufuni ukwenza lokhu. 

Ku-Eksodusi 32. 

Kwathi lapho abantwana bakwa-Israyeli besehlane, usho uJehova, wathi kuMose: “Ngibabonile laba bantu; 

Manje ake ngiyeke ukuthi intukuthelo yami ivuthele. 

Futhi kulesi simo wayebakhiphe eGibhithe ngesandla esinamandla. 

Khona-ke uMose ukhuphukela entabeni ukuze akhulume noNkulunkulu futhi nokuba athole umthetho. 

Nendlela okwakufanele baziphathe ngayo. 

Baqala ukukhuluma futhi babe nobuhlobo noNkulunkulu futhi bakha ithole legolide. 

Bona u-Aroni, umpristi omkhulu wathi wathatha igolide waliphonsa emlilweni, futhi kwaphuma ithole legolide. 

Uyazi ukuthini? 

Ngithola kuthakazelisa kakhulu ukuthi angakusho lokho kodwa, ngokwenza kanjalo babethi, thina, leli thole lasikhipha eGibhithe. 

Le nkomo yasikhipha eGibhithe, ngakho sizoyikhonza, ngoba uNkulunkulu. 

Asazi ukuthi kwenzekeni. 

Yena, unyamalale noMose futhi mhlawumbe noMose phezulu lapho entabeni. 

Ushonile futhi ubani ozosihola manje? 

Futhi ngakho-ke bona kunokuba balindele uNkulunkulu ukuba akhulume ngoMose? 

Bakha lelithole legolide futhi lokho ukumelana. 

Lokho wukwazi okufanele ukwenze nokuthi ngithi cha, ngeke ngikwenze. 

Kwenze. 

Isaya 6310. Bahlubuka futhi badabukisa uMoya oNgcwele ukufa, lapho waphenduka isitha sabo, futhi walwa nabo. 

Siyabona ukuthi kuwo wonke umlando wakwa-Israyeli babezothola umahluleli olungileyo noma inkosi elungile, futhi babeyokhonza uNkulunkulu isikhathi esithile. 

Lelo jaji lingafa noma. 

Angafa futhi noma kufike inkosi entsha futhi ayihambi noNkulunkulu. 

Futhi-ke baphenduka ezindleleni zabo, bekwazi ngisho nokulungile okufanele bakwenze. 

Futhi lokho kungukuhlubuka nokumelana noMoya oNgcwele. 

Sesifikile ekugcineni kwalesi sigaba. Futhi bekumnandi ukuba nawe, futhi ngiyethemba uMoya oNgcwele usuqalile ukukhonza enhliziyweni yakho futhi uzoqhubeka nokusebenzela inhliziyo yakho.

Ngivala ngombhalo:

“Kepha nina, bathandekayo, zakheni ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu, nikhuleke ngoMoya oNgcwele, zigcineni othandweni lukaNkulunkulu, nilindele umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, oholela ekuphileni okuphakade.” UJuda 1: 20-21

Sizokubona futhi maduze.

Izifundo Zakamuva