-ISITATIMENDE SOKHOLO-

Ukuphela okuhle kwanoma iliphi isonto noma umzamo wobufundisi akumele kube ukuthunyelwa kwezithunywa zevangeli kepha kuthunyelwe iqiniso likaNkulunkulu ngezithunywa zevangeli. Yingakho kumele sibe munye ezinkolelweni ezisemqoka zenkolo yobuKrestu. Iqiniso leVangeli likaJesu Kristu nesifiso sokwenza laziwe phakathi kwezizwe kungamandla ethu ahlanganisayo. Njengoba ukuthunywa ngokuyinhloko kungumsebenzi wokudlulisela iqiniso likaNkulunkulu leVangeli ezizweni, imfundiso yeBhayibheli iyinhloko.

ImiBhalo. ImiBhalo yeTestamente Elidala neLisha yanikezwa ngokuphefumulelwa nguNkulunkulu, futhi ukuphela kwendlela eyanele, eqinisekile, negunyaziwe yalo lonke ulwazi olusindisayo, ukholo, nokulalela.

UNkulunkulu. Munye kuphela uNkulunkulu, uMenzi, uMlondolozi, noMbusi wazo zonke izinto; enakho futhi kuYe konke ukuphelela futhi engenamkhawulo kukho konke; futhi zonke izidalwa zimkweleta uthando oluphakeme, inhlonipho nokulalela.

UZiqu-zintathu. UNkulunkulu wembulelwa thina ngabantu abathathu abahlukene — uBaba, iNdodana, noMoya oNgcwele — ngamunye enezimpawu nezindima ezihlukile zomuntu siqu, kodwa ngaphandle kokwehlukaniswa kwemvelo, ingqikithi, noma ubunjalo.

Ukuhlinzeka. UNkulunkulu, kusukela kwaphakade, unquma noma avumela zonke izinto ezenzekayo futhi ziphakamise, aqondise, futhi aphathe zonke izidalwa nayo yonke imicimbi; nokho hhayi nganoma iyiphi indlela yokuba ngumlobi noma ukwamukela isono, noma ukucekela phansi inkululeko yokuzikhethela nomthwalo wemfanelo wezidalwa ezihlakaniphile.

Ukhetho. Ukukhethwa kungukukhetha okuphakade kukaNkulunkulu kwabanye abantu baye ekuphileni okuphakade — hhayi ngenxa yokufaneleka okulindelekile kubo, kodwa ngenxa yesihe Sakhe kuKristu — ngenxa yalokho bakhethelwa ukubizwa, balungisiswe, futhi badunyiswe. Ngakho-ke “yilowo nalowo obiza igama leNkosi uyakusindiswa” (KwabaseRoma 10:13). Futhi labo ababiza igama lakhe bayakhethwa futhi basindiswe.

Ukuwa Komuntu. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso waKhe futhi engenasono; kodwa ngesilingo sikaSathane, umuntu weqa umyalo kaNkulunkulu futhi wawa ebungcweleni nasekulungiseni kwakhe kwasekuqaleni; inzalo yakhe [ie inzalo] ifa imvelo ekhohlakele futhi ephikisana ngokuphelele noNkulunkulu nomthetho waKhe, ingaphansi kokulahlwa, futhi (ngokushesha nje lapho bekwazi ukwenza isenzo sokuziphatha) babe ngabephuli beqiniso.

UMlamuli. UJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa, unguMlamuleli omiswe ngokwaphezulu nguNkulunkulu phakathi komuntu nomuntu. Esethathe isimo sobuntu — kodwa engenasono — wagcwalisa umthetho ngokuphelele, wahlupheka futhi wafa esiphambanweni ukuze kusindiswe izoni. Wangcwatshwa, wavuka futhi ngosuku lwesithathu, wenyukela kuYise, osesandleni sakhe sokunene Uphila ingunaphakade ukukhulumela abantu Bakhe. Nguye kuphela uMlamuli; uMprofethi, umPristi, neNkosi yesonto; noMbusi wendawo yonke.

Ukuvuselelwa. Ukuvuselelwa wuguquko lwenhliziyo olwenziwe nguMoya oNgcwele, ophilisa labo abafile ngeziphambeko nasezonweni, ukhanyisela izingqondo zabo ngokomoya nangokusindisa ukuqonda iZwi likaNkulunkulu nokuvuselela imvelo yabo yonke, ukuze bathande futhi benze ubungcwele. Kungumsebenzi womusa kaNkulunkulu okhethekile futhi okhethekile kuphela.

Ukuphenduka. Ukuphenduka kungumusa wevangeli lapho uMoya oNgcwele wenza umuntu azi ngobubi obuningi besono sakhe, aze azithobe ngosizi lokuhlonipha uNkulunkulu, enengwa yisono futhi enyanye (ie ukuzizonda, ngenhloso nokuzama ukuhamba phambi kukaNkulunkulu ukuze simthokozise kuzo zonke izinto.

Ukukholwa. Ukukholwa okusindisayo yinkolelo, esegunyeni likaNkulunkulu, yanoma yini evezwe eZwini laKhe ngokuphathelene noKristu, ukwamukela nokuhlala kuYe kuphela ukulungisiswa nokuphila okuphakade. Kwenziwe enhliziyweni nguMoya oNgcwele, kuphelezelwa yizo zonke ezinye izisindisi ezisindisayo, futhi kuholele empilweni yobungcwele.

Ukulungisiswa. Ukulungisiswa kungukuthethelelwa kukaNkulunkulu izoni ezikholelwa kuKristu ezonweni zonke, ngokweneliseka okwenziwe nguKristu. Akunikezwa nganoma yini eyenziwe kubo noma eyenziwe yibo; kunalokho, inikezwa ngenxa yokulalela nokweneliseka kukaKristu, njengoba bemukela futhi baphumula kuye nokulunga kwakhe ngokukholwa.

Ukungcweliswa. Labo abazelwe kabusha bayangcweliswa ngeZwi likaNkulunkulu nangoMoya ohlala kubo. Lokhu kungcweliswa kuyaqhubeka ngokunikezwa kwamandla aphezulu, lapho bonke abangcwele bafuna ukukuthola, befuna impilo yasezulwini ngokulalela ngokuzithandela yonke imiyalo kaKristu.

Ukubekezela Kwabangcwele. Labo uNkulunkulu abamukele kuBathandekayo futhi wangcweliswa ngoMoya Wakhe abasoze bawa ngokuphelele futhi ekugcineni bawe esimweni somusa, kodwa nakanjani bayobekezela kuze kube sekupheleni. Futhi noma bangawela ngokunganakwa nokulingwa esonweni, abadabukisa ngaso uMoya, balimaze umusa wabo nokunethezeka kwabo, futhi bazilethele isonto kanye nezahlulelo zesikhashana kubo; nokho bayokwenziwa basha kabusha baphenduke futhi bagcinwe ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa kube insindiso.

ISonto. INkosi uJesu iyinhloko yebandla, eyakhiwe yibo bonke abafundi Bayo beqiniso, futhi kuyo kunikwe wonke amandla amakhulu kuhulumeni wayo. Ngokomyalo Wakhe, amaKrestu kumele azihlanganise namasonto athile; futhi unikeze ngalinye lalawa mabandla igunya elidingekayo lokuphatha ukuhleleka, ukululeka, nokukhonza akhethiwe. Izikhulu ezijwayelekile zesonto zingababhishobhi (noma abadala) nabadikoni.

Ubhapathizo. Ukubhabhadiswa kungumthetho weNkosi uJesu, okuyisibopho kuwo wonke amakholwa, lapho ecwiliswa khona emanzini egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, njengesibonakaliso sobudlelwano baKhe nokufa nokuvuka kukaKristu, wokuthethelelwa kwezono, kanye nokuzinikela kwakhe kuNkulunkulu ukuze aphile futhi ahambe empilweni entsha.

Isidlo SeNkosi. Isidlo SeNkosi kungumthetho kaJesu Kristu okumele wenziwe ngesinkwa newayini futhi ubhekwe ngamabandla Akhe kuze kube sekupheleni komhlaba. Akukhona neze ukuzidela. Yenzelwe ukukhumbula ukufa Kwakhe; ukuqinisekisa ukholo lwamaKrestu; nokuba yisibopho, isibambiso, nokuvuselelwa kokuxhumana kwabo Naye kanye nobudlelwano bebandla labo.

Usuku lweNkosi. Imibhalo kanye nebandla leTestamente Elisha banikeza isibonelo sokuhlangana ngosuku lweNkosi (ie ISonto) lokufundwa nokufundiswa kweZwi likaNkulunkulu, ukukhulekelwa, umkhuleko, nokukhuthazana — ukukhuthazana othandweni nasezenzweni ezinhle. Kuyafaneleka ukubheka uSuku lweNkosi njengombungazo wokuvuka kukaKristu kanye nokuhlengwa kwabantu baKhe.

Inkululeko Kanembeza. UNkulunkulu yedwa oyiNkosi kanembeza, futhi uwushiye ukhululekile ezimfundisweni nasemiyalweni yabantu ephikisana nganoma iyiphi indlela neZwi laKhe noma ingekho kuyo. Njengoba izimantshi zomphakathi zigcotshwe uNkulunkulu, kufanele sibathobele kukho konke “okusemthethweni” noma okungaphikisani nemiBhalo.

Uvuko. Imizimba yabantu emva kokufa ibuyela othulini, kodwa imimoya yabo ibuyela masinyane kuNkulunkulu — abalungileyo baphumula Naye, futhi ababi babekelwe ubumnyama ekwahlulelweni. Ngosuku lokugcina, izidumbu zabo bonke abafileyo, abalungile nabangalungile, ziyovuswa.

Ukwahlulelwa. UNkulunkulu umise usuku lapho ezokwahlulela khona umhlaba ngoJesu Kristu, lapho wonke umuntu ezokwamukela ngokwezenzo zakhe: ababi bayoya ekujezisweni okuphakade, abalungileyo baye ekuphileni okuphakade.

Okuthunyelwe kwakamuva