Kwabase-Efesu (The Proclaim Commentary Series)

$15.00

I-15 esitokisini (ingasetshenziswa emuva)

Ugxilile futhi Wakheka kuKristu

I-15 esitokisini (ingasetshenziswa emuva)

Isigaba:

Incazelo

Isihloko sencwadi yabase-Efesu sibalulekile ebukhoneni bakho kulo mhlaba njengengane kaNkulunkulu. Kusho ukuthini ukuba “kuKristu” njengomuntu oyedwa nanjengebandla? Kusho ukuthini ukukhula kuKristu? Lezi yizindikimba zencwadi yabase-Efesu. UPaul wabhala lencwadi eya ebandleni lase-Efesu maphakathi nalo muzi wamaqaba owawunabantu abangama-300,000 ezweni lasendulo. Inhloso yencwadi kaPawulu ukuthi abase-Efesu kwakudingeka bayeke ukuguquka nezimfashini zomhlaba kunalokho bakhule futhi bashintshe kuKristu. Incwadi eya kwabase-Efesu ingafingqwa ngokuchazwa kukaPawulu ngempilo yomzimba kwabase-Efesu 4: 15b-16, “Kufanele sikhule ngazo zonke izindlela kuye oyinhloko, kuKristu, okuvela kuye umzimba wonke, wahlanganiswa wabanjwa ndawonye. ngawo wonke amalunga ahlanganiswe nawo, lapho isitho ngasinye sisebenza kahle, sikhulisa umzimba ukuze sizakhe othandweni. ” Kwabase-Efesu kwehlukaniswe izigaba ezimbili. Izahluko ezintathu zokuqala zingobani bethu kuKristu, kanti izahluko ezintathu zokugcina zingumthwalo wethu kuKristu. Awukwazi ukwenza lokho uNkulunkulu akubizele ukuba ukwenze uze ubone lokho uNkulunkulu akubizele ukuba ube yikho. Izenzo zakho zihlala zivela kulokho oyikho. Izazi zemfundiso yenkolo zikubiza lokhu njengokukhomba (ubunikazi bethu kuKristu) kanye nokubaluleka (umthwalo wethu wokuhamba ngokobunikazi bethu).

Isihloko

Iya phezulu