Umyalezo osencwadini kaMathewu uwukuthi uJesu unguMesiya othenjisiwe, iNkosi yamakhosi. Engxenyeni 1 kaMathewu (izahluko 1-7) sethulwa kuJesu ngohlu lozalo, ukulandisa kwakhe kokuzalwa, nezimfundiso zakhe. Masinyane sibona abantu abathobekile ababizayo. Indaba yakhe ihlanganisa nabathobekile kunabo bonke. Indaba yakhe yokuzalwa ibiza abelusi abathobekile. Imfundiso yakhe ibiza abantu ukuba ‘bampofu emoyeni. Kuso sonke isikhathi sifunda ukuthi nakuba uJesu eyiNkosi yawo wonke amakhosi, umema izoni ezimpofu ukuba zize kuye. Uchungechunge lwe-Proclaim Commentary luletha ukuqonda okuvezayo nokusebenzisa okungokoqobo ekuphileni kwansuku zonke. Ayibhalelwanga abefundisi, abafundisi, nabaholi kuphela, kodwa ibhalelwe imikhaya, abafundi, nanoma ubani ofisa ukuhlola ingcebo yeZwi likaNkulunkulu.