Isigijimi esiyinhloko sencwadi kaJona sisasebenza ngokukhethekile. Insindiso ivela eNkosini. Akuyona impahla yeqembu elilodwa kuphela, kodwa inikelwa emhlabeni wonke, njengoba sibona kwabaseNineve abangamaqaba. Noma ubani ophendukayo angasindiswa. Siyabona futhi ukuthi insindiso kufanele ibe ngekaJehova, njengoba umprofethi uJona eyisithunywa esimpofu kakhulu - okokuqala, ebalekela ubizo lukaNkulunkulu lokushumayela eNineve, bese ethuka, edelela futhi ethukuthelele umusa kaNkulunkulu kubantu baseNineve abangenabubele. Incwadi kaJona ikhombisa iqiniso leTestamente Elisha lokuthi uNkulunkulu walithanda izwe lezoni kangangokuthi wayengenza konke okusemandleni ukuze azisindise. Uchungechunge lwe-Proclaim Commentary luletha ukuqonda okuchazayo kanye nokusebenza okungokoqobo ekuphileni kwansuku zonke. Ayibhalelwanga abefundisi kuphela, othisha, nabaholi kuphela, kodwa nemindeni, abafundi, nanoma ubani ofisa ukuhlola ingcebo yezwi likaNkulunkulu.